นางสาวรตานรี สุทธิพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านอาชีวศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวรตานรี สุทธิพงษ์