นายสุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ชีววิทยาโมเลกุล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง