นางสงกรานต์ ถุงแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษ,การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และประวัติศาสตร์วัฒนธรรม,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสงกรานต์ ถุงแก้ว