อาจารย์ดาวเด่น สัญญโภชน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบัญชี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ดาวเด่น สัญญโภชน์