นางสาวอัจฉรา กวงไหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอัจฉรา กวงไหม