ดร.กัลยา ใจรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.กัลยา ใจรักษ์