นายณัฐกร วิทิตานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านสังคมศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายณัฐกร วิทิตานนท์