อาจารย์ตรงกมล สนามเขต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมชุมชน,การบริหารโครงการ,การประเมินผล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ตรงกมล สนามเขต