อาจารย์สุพิน. ใจแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
จิตวิทยาวัยรุ่น,จิตวิทยาการแนะแนว,จิตวิทยาการให้การปรึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุพิน.  ใจแก้ว