ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์