ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ อืนทรประไพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน , การบริหารงานท้องถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ อืนทรประไพ