ดร.อนุวัติ คูณแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิจัย, วัดผล, ยุทธศาสตร์, สร้างข้อสอบออนไลน์,สถิติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.อนุวัติ  คูณแก้ว