ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา เหลืองรัตนเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมาย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา เหลืองรัตนเจริญ