ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านพืชไร่

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ