นายไกรลาส จิตร์กุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการละคร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายไกรลาส จิตร์กุล