นายโฆษิต ไชยประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านชนบทศึกษาและการพัฒนา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายโฆษิต ไชยประสิทธิ์