อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สัตวศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว