นางสาวนงลักษณ์ สายเทพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
จุลชีววิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวนงลักษณ์ สายเทพ