อาจารย์พงษ์ธร วิจิตรกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรม,เครื่องกล,เครื่องจักร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พงษ์ธร วิจิตรกูล