นายธรรม์ณชาติ วันแต่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมอุตสาหการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายธรรม์ณชาติ วันแต่ง