อาจารย์พรพัฒน์ ฤทธิชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอน,การสอนภาษาอังกฤษ,หลักสูตรอบรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พรพัฒน์ ฤทธิชัย