ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ คำเตจา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สัตววิทยาป

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ คำเตจา