ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมยุทธ ไชยวงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Image processing

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมยุทธ ไชยวงษ์