อาจารย์เซียว หมิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาจีน,,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เซียว หมิน