อาจารย์ศุภรัตน์ แก้วเสริม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับ Android และ IOS

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ศุภรัตน์  แก้วเสริม