นายมงคล ภิรมย์ครุฑ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านดนตรีศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายมงคล ภิรมย์ครุฑ