อาจารย์นราวิชญ์ ศรีเปารยะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยี,สื่อสารสนเทศ, การออกแบบการใช้สื่อทางการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นราวิชญ์ ศรีเปารยะ