อาจารย์ชาติทนง โพธิ์ดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นิเวศวิทยาลุ่มน้ำ,ระบบวนเกษตร,การจัดการของเหลือทิ้งทางการเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชาติทนง โพธิ์ดง