ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านสัตวศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย