ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณิดา โขนงนุช

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณิดา โขนงนุช