ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดดอกไม้ งานประดิษฐ์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม การผสมเครื่องดื่ม Cocktail & Mocktail

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง