นางสาวธารีรัตน์ ขูลีลัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ การจัดการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวธารีรัตน์ ขูลีลัง