นายถิรภัทร มีสำราญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Computational Epidemiology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายถิรภัทร  มีสำราญ