นายชัชวาลย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1. ด้านการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา 2. ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3. ด้านสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 4. ด้านงานสร้างสรรค์และผลิตมัลติมีเดีย 5. ด้านกีฬาวอลเลย์บอล 6. ด้านศิลปะ ดนตรี และการแสดง 7. วิทยากรทางด้าน STEM STEAM & STREAM EDUCATION/ BBL/ EF เป็นต้น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายชัชวาลย์