นางสาวสุภาวดี ยาดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย วรรณกรรมไทย และวรรณคดีไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสุภาวดี ยาดี