อาจารย์ภูวนารถ ศรีทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ, การจัดการการท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ภูวนารถ  ศรีทอง