อาจารย์ปราณีต ใจหนัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการตลาด

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ปราณีต  ใจหนัก