ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ พันไพศาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Electronics

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ พันไพศาล