นางกนกพร ศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การโรงแรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางกนกพร ศรีวิชัย