ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรัตน์พร บัณฑิตย์ นาคสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Social Dance Thai Dancing Culture French

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรัตน์พร บัณฑิตย์ นาคสวัสดิ์