อาจารย์พรหทัย พุทธวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การแปรรูปอาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พรหทัย พุทธวัน