อาจารย์ปิยะนุช ไสยกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบกราฟิก การออกแบบโฆษณา / การประชาสัมพันธ์สื่อ ,บรรจุภัณฑ์,อัตลักษณ์องค์กร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ปิยะนุช ไสยกิจ