นางสาวมัตติกา บุญมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
งานมาตรวิทยาด้านมิติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวมัตติกา บุญมา