อาจารย์ัธีรราช​ ทองหลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีสากล​,วิทยากร,ดนตรีศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ัธีรราช​ ทองหลาง