นางจินตนา อำนาจกิติกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางจินตนา อำนาจกิติกร