นางสาววิไลวรรณ เข้มขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญด้านภาษาเชิงสังคมและวัฒนธรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาววิไลวรรณ เข้มขัน