อาจารย์กัลยรัตน์ คำพรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการระบบสารเพื่อการจัดการ,จริยธรรมคอมพิวเตอร์,โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กัลยรัตน์  คำพรม