นางสาวอุสุมา พันไพศาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Graphics design,Media Design,Package design

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอุสุมา พันไพศาล