รองศาสตราจารย์เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเรียนการสอน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท