ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองวุฒิ ชุติมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
microbiology (Orchid mycorrhiza) ชีววิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองวุฒิ ชุติมา